Imágen genérica de cabecera RC Celta

Política de privacidade

De conformidade co Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (en diante, o “ RGPD”) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (en diante, a “ LOPDGDD”) e demais normativa aplicable na materia, a presente Política de privacidade ten como obxecto informar a todos aqueles Usuarios suxeitos á mesma do posible tratamento dos seus datos persoais.

Cando os Usuarios visitan o sitio web www.rccelta.es ou algún dos seus subdominios titularidade de GRUPO RC CELTA (por exemplo, http://www.escoitamos.rccelta.es/, http://www.tickets.rccelta.es) (en diante, “Sitio” ou “Sitio web”), os perfís de GRUPO RC CELTA en Redes Sociais (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, entre outras), ou cando se poñen en contacto con GRUPO RC CELTA a través de calquera dos formularios dispoñibles no Sitio web, ou acepten a cesión dos seus datos a GRUPO RC CELTA,  os seus datos serán tratados por nós. Así como, todas aquelas persoas que proporcionen os seus datos persoais como condición necesaria para gozar dos diferentes servizos que as entidades afiliadas ao GRUPO RC CELTA ofrecen.

Esta Política de privacidade está destinada a axudarlle a entender que datos recompilan as entidades afiliadas ao GRUPO RC CELTA e que fan con eles. Nesta liña, a presente Política de privacidade explica, entre outras cuestións:

 • que información recompilan e con que finalidades;
 • que usos realizan da devandita información;
 • as opcións que ofrecen en relación coa información recompilada.

Para os efectos desta Política, entenderase como “Usuario” a calquera categoría de interesados incluída neste documento.


1. Identificación dos Responsables do Tratamento:

O GRUPO RC CELTA tómase moi en serio a privacidade dos Usuarios e comprométese a realizar os máximos esforzos ao seu alcance para respectala.

Os datos de identificación das entidades afiliadas ao GRUPO RC CELTA, en calidade de responsables do tratamento, son:

Titular 1: REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D (en diante, “RC CELTA”)

Domicilio social: Rúa Príncipe 44 CP 36202, Vigo (Pontevedra)

Teléfono: (+34) 986.11.09.00

Contacto:[email protected]

Atención ao Cliente:http://www.escoitamos.rccelta.es/


Titular 2: AFOUTEZA E CORAZÓN, S.L.U.

Domicilio social: Rúa Príncipe 44 CP 36202, Vigo (Pontevedra)

Teléfono: (+34) 986.11.09.00

Contacto: [email protected]


Titular 3: FUNDACIÓN CELTA DE VIGO

Domicilio social: Rúa Príncipe 44 CP 36202, Vigo (Pontevedra)

Contacto:[email protected]

En cada finalidade de tratamento determinaremos o responsable concreto.


2. Datos persoais que tratamos

As entidades afiliadas ao GRUPO RC CELTA recompila datos persoais das seguintes maneiras:

i. Datos persoais que o Usuario nos proporciona: cando rechea calquera dos formularios á súa disposición no Sitio web, calquera formulario físico ou a través dos diferentes perfís de Redes Sociais de GRUPO RC CELTA, cando realiza calquera compra física ou na nosa tenda online.

ii. A través das Cookies e tecnoloxías similares: cando visita o Sitio web, as entidades afiliadas ao GRUPO RC CELTA utilizan diversas tecnoloxías para recompilar e almacenar información e isto pode incluír o uso de cookies ou tecnoloxías similares para identificar o seu navegador ou dispositivo. Tamén utilizan estas tecnoloxías para recompilar e almacenar información cando o Usuario interacciona con servizos ofrecidos por GRUPO RC CELTA ou outras funcións de Google que poidan aparecer noutros sitios web. Google Analytics axuda ás entidades afiliadas ao GRUPO RC CELTA a analizar o tráfico do sitio web. Pode obter máis información sobre o tratamento que as entidades afiliadas ao GRUPO RC CELTA realizan dos datos persoais obtidos a través de cookies na nosa Política de Cookies.

Devanditos datos persoais pódense agrupar de forma xeral nas categorías seguintes:

 • Datos identificativos: nome, apelidos, idade, DNI ou NIF, dirección física e de correo electrónico, teléfono, firma manual e/electrónica.
 • Datos económicos: historial de pedidos, medios de pago.
 • Datos profesionais e académicos: titulacións, nivel de idiomas, CV, empresa onde traballa, cargo, ocupación.
 • Datos para a elaboración de perfís: intereses, afeccións.
 • Datos de conexión datos identificativos: IP, logs.
 • Datos sensibles: datos de saúde no momento de realizar reservas na Clínica RC Celta.

Así mesmo, tratamos datos persoais de diferentes categorías de interesados que, considerados como Usuarios no seu conxunto, a modo enunciativo e non limitativo, son as seguintes:

 • Usuarios do Sitio web e Redes Sociais: datos persoais de Usuarios que se poñen en contacto con GRUPO RC CELTA a través do noso Sitio web, ou que acceden a calquera dos nosos perfís en Redes Sociais como seguidor, subscritor ou como usuario independente.
 • Candidatos a postos de traballo: datos persoais das persoas físicas que se inscriban en candidaturas de emprego ofrecidas por GRUPO RC CELTA de maneira directa a través do noso Sitio web e/ou en colaboración con terceiros que xestionen ofertas de traballo ou candidaturas de emprego.
 • Clientes, membros, participantes, provedores ou colaboradores: datos persoais de persoas físicas que, actuando en calidade de clientes, membros da Fundación, participantes en actividades, prestadores de servizos de calquera tipo ou colaboradores, póñanse en contacto con GRUPO RC CELTA a través do noso Sitio web ou calquera outro formulario facilitado por este para realizar alianzas estratéxicas ou levar a cabo oportunidades de negocio.

3. Tratamentos de Datos Persoais por RC CELTA

Tal e como se comentou anteriormente, RC CELTA trata datos persoais obtidos a través de diversas canles. Así mesmo, respecto a devanditos datos persoais RC CELTA realiza tratamentos en función das diferentes categorías de interesados e de acordo con finalidades distintas:

3.1. Finalidades de tratamento de Usuarios do Sitio web

Os datos persoais obtidos a través do Sitio web de RC CELTA trataranse para as seguintes finalidades:

 1. Xestionar o proceso de compravenda de entradas a través do Sitio web. Prazo de conservación: ata a finalización da relación contractual e unha vez finalizada o tempo necesario para o cumprimento de obrigacións legais. Base xurídica: execución das condicións xerais de venda de entradas.
 2. Xestionar o proceso da súa alta como abonado a través do Sitio web ou outros formularios físicos facilitados ao Usuario, así como calquera outra xestión relativa á relación mantida (p. ex. Devolucións). Prazo de conservación: ata a finalización da relación contractual e unha vez finalizada o tempo necesario para o cumprimento de obrigacións legais. Base xurídica: execución das condicións xerais de abonados.
 3. Xestionar a súa solicitude do servizo Hospitality. Prazo de conservación: ata a finalización da relación contractual e unha vez finalizada o tempo necesario para o cumprimento de obrigacións legais. Base xurídica: o consentimento do Usuario implícito na súa solicitude e/ou consulta, para os efectos de que RC CELTA poida atendela.
 4. Atender as solicitudes de información e/ou consultas efectuadas polo Usuario, xestión de reclamacións ou incidencias. Prazo de conservación: ata haber resolvido a solicitude de información e/ou consulta do Usuario e, unha vez resolta, o prazo necesario para o cumprimento das obrigacións legais aplicables, se as houber. Base xurídica: o consentimento do Usuario implícito na súa solicitude e/ou consulta, para os efectos de que RC CELTA poida atendela.

3.2. Finalidades de tratamento de clientes, provedores ou colaboradores

 1. Xestionar calquera relación mantida con clientes, provedores ou colaboradores. Prazo de conservación: ata a finalización da relación contractual e unha vez finalizada o tempo necesario para o cumprimento de obrigacións legais. Base xurídica: execución do contrato.
 2. Manter relacións de calquera índole coa persoa xurídica na que o afectado preste os seus servizos. Así como, cos empresarios individuais ou profesionais liberais coa finalidade de establecer unha relación profesional e non como persoas físicas. Prazo de conservación: ata o momento en que o interesado opóñase á recepción das devanditas comunicacións. Base xurídica: o interese lexítimo de RC CELTA de acordo co artigo 19 da LOPDGDD ao estar limitado o tratamento aos datos necesarios para a súa localización profesional e para manter relacións mercantís.

3.3. Finalidades de tratamento común a todas as categorías de interesados anteriores

 1. Manter informado ao interesado, mesmo por medios electrónicos (e-mail), e/ou outros medios de comunicación equivalente (teléfono/sms/aplicacións móbiles de mensaxería) e/ou tradicionais (correo postal), acerca dos produtos, servizos e novidades dos Responsables, relacionados con aqueles produtos e servizos similares aos contratados polo Usuario a través das diferentes funcionalidades do Sitio web, por exemplo, a compra de entradas, abonos ou produtos da Tenda online. Prazo de conservación: ata o momento en que o interesado opóñase á recepción das devanditas comunicacións. Neste sentido, o Usuario, no momento da contratación dos produtos e/ou servizos, terá á súa disposición un mecanismo de oposición a este tipo de envíos comerciais. Base xurídica: o interese lexítimo dos Responsables de acordo co artigo 21.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico ( LSSI), ao existir unha relación contractual previa, a través da cal os Responsables obtiveron de forma lícita os datos de contacto dos interesados para empregalos para o envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación por parte deste.
 2. Manter informado ao interesado, mesmo por medios electrónicos (e-mail), e/ou outros medios de comunicación equivalente (teléfono/sms/aplicacións móbiles de mensaxería) e/ou tradicionais (correo postal), acerca dos produtos, servizos, novidades dos Responsables, publicacións, invitacións, newsletter, actividades e eventos das entidades sempre que devandito Usuario manifestase o seu consentimento expreso ao devandito tratamento. Prazo de conservación: ata o momento en que o interesado retire o seu consentimento para a recepción das devanditas comunicacións. Base xurídica: o consentimento explícito do interesado dado para a recepción das devanditas comunicacións.
 3. Manter relacións de calquera índole coa persoa xurídica na que o afectado preste os seus servizos. Así como, cos empresarios individuais ou profesionais liberais coa finalidade de establecer unha relación profesional e non como persoas físicas. Prazo de conservación: ata o momento en que o interesado opóñase á recepción das devanditas comunicacións. Base xurídica: o interese lexítimo de RC CELTA de acordo co artigo 19 da LOPDGDD ao estar limitado o tratamento aos datos necesarios para a súa localización profesional e para manter relacións mercantís.

3.4. Finalidades de tratamento de Candidatos a postos de traballo

 1. No caso de que o Usuario remita a RC CELTA o seu currículo e/ou solicitude de emprego, os seus datos trataranse coa finalidade de atender a devandita solicitude e, no seu caso, permitirlle participar nun proceso de selección para un posto de traballo en RC CELTA. Prazo de conservación: todos os currículos destrúense unha vez transcorridos un ano desde a finalización do referido proceso de selección, polo que se o Usuario desexa seguir formando parte da base de datos de RC CELTA deberá volver enviar o seu currículo unha vez transcorrido devandito prazo. Base xurídica: a execución de obrigacións precontractuales no marco dunha posible contratación.

3.5. Finalidades de tratamento de Usuarios de Redes Sociais

 1. Administrar as interaccións do Usuario con RC CELTA a través dos diferentes perfís de Redes Sociais (Instagram, Facebook ou Twitter, entre outras). Os datos tratados con esta finalidade serán aqueles introducidos polos Usuarios no seu perfil da rede social correspondente, por tanto, regulados pola Política de privacidade da devandita rede social, da cal RC CELTA non é responsable. Prazo de conservación: os datos tratados con esta finalidade conservaranse durante a vixencia do perfil de RC CELTA na rede social. Base xurídica: o consentimento implícito do interesado ao interactuar e/ou seguir o perfil de RC CELTA na rede social.

3.6 Finalidades de tratamento de Usuarios da tenda online http://shop.rccelta.es e tenda física

Os datos persoais obtidos a través de devandito sitio web serán tratados por Real Club Celta de Vigo, S.A.D. como responsable do tratamento e trataranse para as seguintes finalidades:

 1. Xestionar o proceso de compra de artigos oficiais do Real Club Celta de Vigo, S.A.D. Prazo de conservación: ata a finalización da relación contractual e unha vez finalizada o tempo necesario para o cumprimento de obrigacións legais.Basexurídica: execución das condicións xerais de venda de produtos.

4. Tratamentos de Datos Persoais por AFOUTEZA E CORAZÓN, S.L.

4.1. Finalidades de tratamento de Usuarios da Clínica RC Celta e reservas de Salón rexio e/ou restaurante Silabario.

 1. Posibilitar o uso das funcionalidades postas á súa disposición no Sitio web, por exemplo, a xestión de citas previas na Clínica RC CELTA. Prazo de conservación: ata haber resolvido a solicitude de información e/ou consulta do Usuario e, unha vez resolta, o prazo necesario para o cumprimento das obrigacións legais aplicables, se as houber. Base xurídica: o consentimento do Usuario implícito na súa solicitude e/ou consulta, para os efectos de que RC CELTA poida atendela. No caso de que o Usuario incorpore datos sensibles, por exemplo, datos de saúde, a base do tratamento será o consentimento explícito do devandito Usuario.

4.2. Finalidades de tratamento común a todas as categorías de interesados anteriores

 1. Manter informado ao interesado, mesmo por medios electrónicos (e-mail), e/ou outros medios de comunicación equivalente (teléfono/sms/aplicacións móbiles de mensaxería) e/ou tradicionais (correo postal), acerca dos produtos, servizos e novidades de AFOUTEZA E CORAZÓN, S.L.U., relacionados con aqueles produtos e servizos similares aos contratados polo Usuario a través das diferentes funcionalidades do Sitio web. Prazo de conservación: ata o momento en que o interesado opóñase á recepción das devanditas comunicacións. Neste sentido, o Usuario, no momento da contracción dos produtos e/ou servizos, terá á súa disposición un mecanismo de oposición a este tipo de envíos comerciais. Base xurídica: o interese lexítimo de AFOUTEZA E CORAZÓN, S.L.U. de acordo co artigo 21.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico ( LSSI), ao existir unha relación contractual previa, a través da cal AFOUTEZA E CORAZÓN, S.L.U. obtivo de forma lícita os datos de contacto dos interesados para empregalos para o envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación por parte deste.
 2. Manter informado ao interesado, mesmo por medios electrónicos, acerca dos produtos, servizos, novidades de AFOUTEZA E CORAZÓN, S.L.U., publicacións, invitacións, newsletter, actividades e eventos da entidade sempre que devandito Usuario manifestase o seu consentimento expreso ao devandito tratamento. Prazo de conservación: ata o momento en que o interesado retire o seu consentimento para a recepción das devanditas comunicacións. Base xurídica: o consentimento explícito do interesado dado para a recepción das devanditas comunicacións.

5. Tratamentos de Datos Persoais por FUNDACIÓN CELTA DE VIGO

5.1. Finalidades de tratamento de participantes en actividades ( p. ej, Campus de Verán ou escolas internacionais).

 1. Xestión de participantes e representantes legais, no caso de menores, para o desenvolvemento das actividades organizadas pola Fundación Celta de Vigo. Prazo de conservación: ata a finalización da relación contractual e unha vez finalizada o tempo necesario para o cumprimento de obrigacións legais. Base xurídica: execución das obrigacións contractuais das actividades subscritas.

5.2. Finalidades de tratamento de membros, provedores ou colaboradores

 1. Xestionar o alta de Usuario como membro da Fundación. Prazo de conservación: ata a finalización da relación contractual e unha vez finalizada o tempo necesario para o cumprimento de obrigacións legais. Base xurídica: execución das condicións xerais para membros da Fundación.
 2. Xestionar calquera relación mantida con clientes, provedores ou colaboradores. Prazo de conservación: ata a finalización da relación contractual e unha vez finalizada o tempo necesario para o cumprimento de obrigacións legais. Base xurídica: execución do contrato.
 3. Manter relacións de calquera índole coa persoa xurídica na que o afectado preste os seus servizos. Así como, cos empresarios individuais ou profesionais liberais coa finalidade de establecer unha relación profesional e non como persoas físicas. Prazo de conservación: ata o momento en que o interesado opóñase á recepción das devanditas comunicacións. Base xurídica: o interese lexítimo de Fundación Celta de Vigo de acordo co artigo 19 da LOPDGDD ao estar limitado o tratamento aos datos necesarios para a súa localización profesional e para manter relacións mercantís.

5.3. Finalidades de tratamento común a todas as categorías de interesados

 1. Manter informado ao interesado, mesmo por medios electrónicos (e-mail), e/ou outros medios de comunicación equivalente (teléfono/sms/aplicacións móbiles de mensaxería) e/ou tradicionais (correo postal), acerca dos produtos, servizos e novidades da FUNDACIÓN CELTA DE VIGO, relacionados con aqueles produtos e servizos similares aos contratados polo Usuario a través das diferentes funcionalidades do Sitio web, por exemplo, a compra de entradas, abonos ou produtos da Tenda online. Prazo de conservación: ata o momento en que o interesado opóñase á recepción das devanditas comunicacións. Neste sentido, o Usuario, no momento da contracción dos produtos e/ou servizos, terá á súa disposición un mecanismo de oposición a este tipo de envíos comerciais. Base xurídica: o interese lexítimo da FUNDACIÓN CELTA DE VIGO de acordo co artigo 21.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico ( LSSI), ao existir unha relación contractual previa, a través da cal a FUNDACIÓN CELTA DE VIGO obtivo de forma lícita os datos de contacto dos interesados para empregalos para o envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación por parte deste.
 2. Manter informado ao interesado, mesmo por medios electrónicos, acerca dos produtos, servizos, novidades da FUNDACIÓN CELTA DE VIGO, publicacións, invitacións, newsletter, actividades e eventos da entidade sempre que devandito Usuario manifestase o seu consentimento expreso ao devandito tratamento. Prazo de conservación: ata o momento en que o interesado retire o seu consentimento para a recepción das devanditas comunicacións. Base xurídica: o consentimento explícito do interesado dado para a recepción das devanditas comunicacións.
 3. Manter relacións de calquera índole coa persoa xurídica na que o afectado preste os seus servizos. Así como, cos empresarios individuais ou profesionais liberais coa finalidade de establecer unha relación profesional e non como persoas físicas. Prazo de conservación: ata o momento en que o interesado opóñase á recepción das devanditas comunicacións. Base xurídica: o interese lexítimo de RC CELTA de acordo co artigo 19 da LOPDGDD ao estar limitado o tratamento aos datos necesarios para a súa localización profesional e para manter relacións mercantís.

6. Destinatarios

De conformidade co previsto nas finalidades de tratamento indicadas no punto anterior, os datos persoais de contacto dos interesados, comunicaranse ás empresas do GRUPO RC CELTA sempre que se conte co seu consentimento explícito a tales fins, e na súa falta, en base ao interese lexítimo das sociedades do GRUPO RC CELTA para fins administrativos internos de conformidade co considerando 48 do RGPD. Pode consultar os datos das compañías do GRUPO RC CELTA no punto 1 desta Política.

1. Respecto a venda de entradas e abonos os seus Datos Persoais serán comunicados á liga Nacional de Fútbol Profesional coa finalidade da correcta xestión dos servizos.

2. Así mesmo, no caso de que realice o seu reserva para o Restaurante Silabario os seus datos cederanse a este cuxa denominación social é GASTRONOMIA RAIANA, S.L. coa finalidade de xestionala.

Do mesmo xeito, informarlle de que os seus datos persoais poderán ser accedidos por terceiros que actúen en nome das entidades afiliadas ao GRUPO RC CELTA, sempre que devandito acceso e tratamento de datos sexa imprescindible para a prestación dun servizo concreto a GRUPO RC CELTA. Baixo devandito escenario, as entidades afiliadas ao GRUPO RC CELTA en todo caso subscribirán o correspondente contrato de encargado de tratamento con cada un dos devanditos terceiros, os cales tratarán devanditos datos exclusivamente para as finalidades que a sociedade afiliada ao GRUPO RC CELTA determine en cada caso.

Por último, os seus datos poderán ser comunicados a organismos e autoridades públicas (administrativas ou xudiciais) naqueles casos nos que unha norma legal así o estableza.


7. Transferencias internacionais

Para algúns servizos, os datos persoais dalgunhas categorías de interesados poden ser obxecto de tratamento, acceso ou almacenamento nun país distinto daquel en que se atopa GRUPO RC CELTA que quizá non ofreza o mesmo nivel de protección dos datos persoais.

Se as entidades afiliadas ao GRUPO RC CELTA transfiren datos persoais a empresas externas noutras xurisdicións, garantirá a protección dos datos persoais mediante: 1) a aplicación do nivel de protección requirido de conformidade co RGPD e a LOPDGDD, 2) de conformidade coas cláusulas contractuais tipo aprobadas pola Comisión Europea ou 3) de conformidade coas excepcións para situacións específicas establecidas no artigo 49 do RGPD, como a obtención do consentimento expreso do interesado despois de ser informado dos posibles riscos desas transferencias debido á falta dunha decisión sobre a adecuación e salvagárdalas adecuadas.

Pode solicitar información adicional en relación con transferencias internacionais de datos persoais como se detalla a continuación no apartado 10 (Dereitos).


8. Menores de idade

En ocasións, o tratamento dos datos persoais implicará o tratamento de datos persoais de menores de idade, cuxo consentimento unicamente será lícito a partir da idade de catorce anos ou, de ser inferior, co consentimento do titular da patria potestade ou tutela co alcance que este determine.


9. Seguridade e acceso

De conformidade co RGPD e a LOPDGDD, GRUPO RC CELTA aplica medidas de seguridade técnicas, administrativas e organizativas para protexer os datos que recollemos fronte á destrución accidental ou ilícita e a perda, alteración, divulgación ou acceso non autorizados, en especial cando o tratamento implique a transmisión de datos nunha rede, e fronte a calquera outra forma ilícita de tratamento.

Con carácter xeral, para acceder e navegar polos contidos do Sitio web non é necesario o previo rexistro do Usuario. Con todo, a visibilidade de determinados contidos de Redes Sociais pode estar condicionada ao previo rexistro do Usuario. En tal caso, os datos introducidos polo Usuario deberán ser exactos e actuais e deberase atender á correspondente Política de privacidade da Rede Social.


10. Dereitos

Os Usuarios poden exercer ante as entidades afiliadas ao GRUPO RC CELTA os seguintes dereitos relacionados cos seus datos persoais: acceso; rectificación; supresión; eliminación; limitación do tratamento; portabilidad dos datos e oposición.

De igual modo, nos tratamentos dos datos do Usuario cuxa lexitimación se basea no consentimento dado polo interesado, este ten o dereito para retirar devandito consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para o exercicio de tales dereitos, o interesado pode enviar a súa solicitude, mediante escrito acompañado de documentación e/ou información acreditativa da súa identidade e indicando expresamente que dereito de entre os anteriormente relacionados exercita, por correo electrónico que deberá dirixir á dirección [email protected]

Consideraremos todas as solicitudes e proporcionaremos a nosa resposta dentro do período de tempo establecido pola lei aplicable. Teña en conta, con todo, que certa información pode estar exenta das devanditas solicitudes nalgunhas circunstancias ao incluír datos persoais que necesitamos continuar tratando para os nosos intereses lexítimos ou para cumprir cunha obrigación legal.

En todo caso, o Usuario ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.com) se o estima oportuno.


11. Miscelánea

Este Sitio web utiliza os servizos API de Youtube coa única finalidade de permitirlle visualizar os vídeos da canle RC Celta.

Para iso, o Sitio web conéctase a Youtube para extraer os vídeos que pertencen á canle de Youtube do RC Celta e os mostra no Sitio web de modo que os usuarios poidan visualizalos.

Neste sentido, RC Celta non accede nin recolle información do usuario para a visualización do vídeo.

Por favor, teña en conta que os vídeos da canle RC Celta que se mostran no Sitio web ao utilizar a API de Youtube poden mostrar publicidade.

Para obter mais información, pode visitar os Términos e Condicións de uso de YouTube e a Política de Privacidade de Google.


12. Cambios ou modificacións da nosa Política de privacidade

Esta Política de privacidade pode actualizarse periodicamente para reflectir cambios nos tratamentos de datos persoais.