Imágen genérica de cabecera RC Celta

Grupo RC Celta

Información institucional, organizativa e de planificación

Información institucional, organizativa e de planificación.

Grupo RC Celta fai publica a súa información institucional, organizativa e de planificación, así como económica, orzamentaria e estatística e indicadores do índice de trasparencia INFUT, co obxectivo de avanzar na nosa idea de transparencia e comunicación coa sociedade en xeral.

1. Normativa aplicable

A normativa aplicable á sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D., é:

 • Real Decreto Lexislativo 1/2010 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital, así como posteriores leis que introducen modificacións á mesma..
 • Real Decreto 1251/1999, do 16 de xullo sobre Sociedades Anónimas Deportivas.
 • Real Decreto Lexislativo 1514/07 do 16 de novembro polo que se aproba o Plan Xeral Contable, as modificacións recollidas no RD 1159/2010 do 17 de setembro e RD 602/2016 do 2 de decembro.
 • Orde 27 de xuño de 2000 pola que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás sociedades anónimas deportivas, en todo o que non contraveña ao Real Decreto Lexislativo 1514/07, do 16 de novembro.
 • Lei 10/1990, do 15 de outubro, do deporte estatal.
 • Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia.
 • Real Decreto 177/1981, do 16 de xaneiro, sobre clubes e federacións deportivas.
 • Código de Comercio.
 • Demais normativa aplicable a un Club/ SAD profesional (en concreto o Regulamento de Control Económico dos Clubs e Sociedades Anónimas Deportivas afiliadas á LNFP e os acordos de Comisión Paritaria do Consello Superior de Deportes e a liga Nacional de Futbol Profesional na que se aproba o novo modelo de Memoria das Contas Anuais dos Clubs e Sociedades Anónimas Deportivas afiliados á liga Nacional de Futbol Profesional
 • Normativa de Protección de Datos Persoais (LOPD): Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal..
 • Directiva 95/46/CE do parlamento europeo e do consello do 24 de outubro de 1995 relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.
 • Lei 19/2007, do 11 de xullo, contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no Deporte.
 • Lei 19/2014, do 29 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno
 • Lei 10/2010 do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo
 • Lei orgánica 1/2015, do 30 de marzo, do Código penal.
 • Regulamento interno do Real Club Celta de Vigo S.A.D.  Estatutos sociais e Regulamento Interno do Real Club Celta de Vigo, S.A.D. Art. 6 do Real Decreto 203/2010, do 26 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de prevención da violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte).
 • Normativas internacionais. ISO 9001, UNE 19601, ISO 14001

2. Estrutura organizativa

O Grupo por dentro

Para o Grupo RC Celta as persoas que o conforman son o principal activo, mantendo un firme compromiso co emprego de calidade baseado en condicións de igualdade de oportunidades, independentemente do sexo, idade ou outras circunstancias. Desde o Grupo RC Celta se aposta e traballa activamente pola aliñación da súa estratexia e obxectivos, co desenvolvemento e a profesionalización das persoas que conforman o seu equipo humano, a través da motivación e a formación continua.

3. Planes e programas

Os focos de actuación

A pesar da situación ocasionada polo COVID-19 conseguiuse avanzar na estratexia da sociedade que xira actualmente entorno ós seguintes eixos:

1

Solvencia económica e financeira

De cara a asumir ambiciosos retos futuros con solvencia, a sociedade busca o fortalecemento da súa estructura de ingresos mediante o crecemento e diversificación dos seus negocios, a optimización dos custos e a procura de novas canles de financiamento e capitalizando na súa totalidade os resultados económicos positivos obtidos pola sociedade de forma sostida en tempadas anteriores.
2

Plan de investimentos estratéxicos:

 1. Investimento en xogadores,
 2. Cidade Deportiva Afouteza, e
 3. Dixitalización.

3

Globalización e internacionalización da marca

Obxetivo de imaxe e transparencia para favorecer o crecemento económico e o desenvolvemento social, para iso:

 1. Cumprimos co Índice de Transparencia dos Clubes de Futbol (INFUT).
 2. Certificado de Excelencia en Xestión Empresarial 2021, por tercer ano consecutivo,  tras a avaliación dos principais parámetros que determinan a xestión: solvencia, rendibilidade, crecemento, emprego, internacionalización, responsabilidade social corporativa, satisfacción de clientes, innovación, xestión do risco comercial e dixitalización.
 3. Indicador Ardan Empresa Circular 2021, por segundo ano consecutivo, pola continuidade na estratexia de economía circular.

O plan estratéxico da sociedade

Debido a que se trata dunha Sociedade Anónima Deportiva, a maior parte dos investimentos realizados están localizados na compra de xogadores, activos para a empresa que unidos aos que se xeran na propia “canteira”, a cal é unha referencia tanto en España como en Europa, permiten manter e incrementar o valor da sociedade.

Ademais dos xogadores, nestes momentos, o plan estratéxico de investimentos da sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D. esta focalizado nos seguintes obxectivos

CIDADE DEPORTIVA

O 28 de novembro de 2020 inaugurouse a primeira fase da Cidade Deportiva Afouteza, nome elixido pola nosa afección. Trátase dun proxecto innovador e sostible, que aúna deporte, lecer e natureza, e pretende estar á altura das esixencias do futbol actual. Durante a súa construción, baseada na arquitectura bioclimática, respectouse ao máximo o contorno, gardando un equilibrio coa paisaxe e sendo autosuficiente dende o punto de vista da utilización da auga.

DIXITALIZACIÓN

Continuidade do proxecto, iniciando un proceso para converterse nunha sociedade impulsada polo dato, con sistema de analítica de datos avanzado, que se iniciou coa implantación de Datawarehouse e que continuase coa creación de cadros de mandos e indicadores por área de traballo.

Dentro da cultura de innovación colaborativa e aberta púxose en marcha o proxecto CeltaLab 1923, que busca apoiar a star-ups centradas en xerar novos desenvolvementos aplicados ó mundo do deporte, adoptando a sociedade o papel de usuario beta dos desenvolvementos.

Moito mais cun equipo de fútbol

 • A sociedade ten implantadas distintas metodoloxías e procesos que lle permiten desenvolver a actividade de maneira ética, transparente e sostible, impulsando os valores de excelencia, transparencia, sustentabilidade e proximidade como puntos fortes do seu negocio:

  • Excelencia empresarial, implementa diferentes sistemas de calidade baixo o estándar UNE EN ISO 9001:2015 certificados pola entidade de acreditación AENOR, na nosa orientación ao cliente, á xestión de procesos e á mellora continua ( ISO 9001:2015 en Departamento de Seguridade e Instalacións Grupo RC Celta e 3 certificacións na Área Corporativa das 3 empresas). Informa-el Economista outorgounos o Certificado de Excelencia en Xestión Empresarial, año 2019; 2020 e 2021, tras a evaluación dos principais parámetros que determinan a xestión, como son: solvencia, rendibilidade, crecemento, emprego, internacionalización, responsabilidade social corporativa, satisfacción de clientes, innovación, xestión do risco comercial e dixitalización.
  • Responsabilidade social e etica empresarial no mundo dos negocios, polo que se formula voluntariamente o Estado de Información Non Financeiro do Grupo RC Celta cada tempada, dende a tempada 2018/2019, co obxectivo de promover a transparencia con respecto á actividade do grupo e á sustentabilidade. E impleméntase o sistema de xestión de Compliance Penal baixo o estándar UNE 19601:2017.
  • Optimizar a xestión de recursos e residuos o que diferencia á sociedade da competencia e reforza de maneira positiva a imaxe ante a sociedade en xeral. A sociedade integra o medio ambiente na xestión global da mesma, para iso implanta o sistema de xestión ambiental conforme á Norma ISO 14001:2015. Esta optimización na xestión de recursos e residuos vese reforzada tamén coa obtención do Indicador Ardan Empresa Circular 2020 e Empresa Circular 2021.
  • Tras a crise provocada polo COVID-19, a sociedade puso en marcha medidas para afrontar a volta a normalidade aportando valor nos procesos de continuidade do negocio, implementando boas practicas na xestión dos riscos derivados do COVID-19 baixo o estándar Protocolo frente o COVID-19. E xenerando confianza entre todos os colectivos (clientes, traballadores e sociedade en xeral).

4. Datos de contacto

As nosas canles de contacto

A través do teléfono 986 110 900, das seguintes direccións asede@rccelta.es e escoitamos@rccelta.es ou en Calle Príncipe, 44 CP: 36202 Vigo poden poñerse en contacto co Real Club Celta de Vigo, S.A.D.; Fundación Celta de Vigo e Afouteza e Corazón, S.L.U.

5. Estado de información Non Financieira

Máxima transparencia

O Grupo RC Celta intenta mostrar de forma transparente aquela información que non só afecta ao modelo de negocio, senon que explica a creación de valor social do Grupo. A nosa intención é informar sobre:

Cuestións ambientais

En relación á identificación e avaliación dos efectos que o Grupo RC Celta produce na contorna ambiental no que se atopa.

Cuestións sociais e de persoal

Para o Grupo RC Celta as persoas que o conforman son o principal activo,  mantendo un firme compromiso con o emprego de calidade.

Respeto aos dereitos humanos

No Grupo RC Celta, identifícase e defende todos e cada un dos principios recollidos na Declaración Universal de Dereitos Humanos de Nacións Unidas.

Lucha contra a corrupción e o soborno

Aliñado cos valores de honestidade, xustiza, integridade e transparencia, o Grupo RC Celta mantén unha política de tolerancia cero fronte a calquera tipo de corrupción.

Por iso o Consello de Administración de Real Club Celta de Vigo, S.A.D., formula de forma voluntaria o Estado de Información Non Financeira do Grupo RC Celta.

6. Memoria deportiva

Análisis da tempada 2020/2021

O resumo da tempada 2020/2021 baséase na remontada do primeiro equipo para a historia pasando do último posto a oitavos na clasificación. E co Celta B xogando o seu cuarto play off de ascenso a segunda división, quedándose a dous partidos de logralo.

Como celtistas podemos sentirnos orgullosos de feitos como:

  • Segundo o Centro Internacional de Estudos do Deporte ( CIES), entidade dependente da FIFA, RCCelta é o equipo dos dez principais campionatos domésticos europeos que presento unha maior porcentaxe de minutos disputados polos xogadores formados nas súas categorías inferiores.
  • Sete canteiráns debutaron en primeira división e 15 canteiráns tiveron minutos en LaLiga 2020/2021

Outras páxinas do Grupo RC Celta

Quenes somos

O Grupo RC Celta caracterízase pola especialización nos negocios que desenvolve, construíndo relacións de confianza.
Coñece ao Grupo RC Celta

Certificados

No Grupo  RC Celta estamos plenamente convencidos da importancia que ten cumprir coas normativas vixentes en materia de calidade,  medioambiente…

Ver Certificados

Recoñecementos

No Grupo RC Celta traballamos baixo o prisma da excelencia empresarial e nos últimos anos acumulamos importantes recoñecementos á boa xestión.
Ver Recoñecementos