Imágen genérica de cabecera RC Celta

Grupo RC Celta

Información económica, orzamentaria e estatística

Información económica, orzamentaria e estatística

O Grupo RC Celta fai publica a súa información institucional, organizativa e de planificación, así como económica, orzamentaria e estatística e indicadores do índice de trasparencia INFUT, co obxectivo de avanzar na nosa idea de transparencia e comunicación coa sociedade en xeral.

1. Cuentas anuais e informe de auditoría a 30 de xunio de 2021

Principais magnitudes

A tempada 2020/2021, a pesar da pandemia e dos seus efectos a nivel económico e social estivo marcada por unha política de sustentabilidade tanto a nivel organizativo como de compromiso social e medioambiental.

O impacto do COVID-19 na nosa actividade está a supoñer unha disminucion da cifra de negocio, unha reducion dos beneficios do traspaso de xogadores, derivada da situación financeira pola que atravesa boa parte do sector. O que incidiu nos nosos esforzos por dar seguimento á posible insolvencia de clientes, entidades deportivas debedoras, así como a procura de novas canles de financiamento como poden ser axudas ou subvencións.

Resultados
-9,5

Millóns de euros de resultado neto negativo

Patrimonio neto
+88

Millóns de euros de patrimonio neto

Inversións
+129

Millóns de euros nos últimos 5 anos

Ingresos
+76

Millóns de euros de ingresos totais


2. Liquidación do Orzamento da tempada 2020/2021

O orzamento formulado polo Consello de Administración da sociedade pretende garantir o avance a nivel económico dos proxectos que a sociedade ten en marcha na tempada.

Se ben debido ao impacto da pandemia e de que se mantivo a política de sustentabilidade tanto a nivel organizativo como de compromiso social e ambiental, o resultado neto da tempada foi negativo.


3. Estados Financieiros Intermedios a 31 de decembro de 2020

Informe de revisión

Os datos amosados comprenden a fecha ata o 31 de decembro de 2020

Activo total
153.752

Miles €

Patrimonio neto total
91.231

Miles €

Resultado
-6.083

Miles €

Ingresos totais
37.386

Miles €


4. Presuposto da tempada 2021/2022

Os números da seguinte campaña

Importe neto
+63

Millones de euros

Amortización de inmobilizado
+19

Millóns de euros

Resultados por traspaso de xogadores
+7

Millóns de euros

Gastos de persoal
+52

Millóns de euros

Outros gastos de explotación
+10

Millóns de euros


5. Outros indicadores da tempada 2020/2021

Información contable

1

Data de depósito no Rexistro Mercantil das últimas Contas Anuais.

As contas anuais da tempada 2020/2021 depositaranse no Rexistro Mercantil de Pontevedra no prazo máximo dun mes despois de que a Xunta Xeral de Accionistas aprobe ditas contas anuais ( celebrouse o 18 de decembro de 2021).
As contas anuais da tempada 2019/2020 depositáronse no Rexistro Mercantil de Pontevedra con data 15 de xaneiro de 2021.
As contas anuais da tempada 2018/2019 depositáronse no Rexistro Mercantil de Pontevedra con data 26 de decembro de 2019.


2

Data de entrega ao Consello Superior de Deportes (CSD) das últimas Contas Anuais.

As contas anuais da tempada 2020/2021 deben enviarse ao Consello Superior de Deportes antes do depósito das mesmas no Rexistro Mercantil de Pontevedra.
As contas anuais da tempada 2019/2020 foron entregadas ao Consello Superior de Deportes o 21 de decembro de 2020.
As contas anuais da tempada 2018/2019 foron entregadas ao Consello Superior de Deportes o 22 de novembro de 2019.


3

Data de envío á LNFP das Contas Anuais e restante información económico-financeira de obrigado envío. Palabras desconocidas Copiar

Con data 13 de  outubro e 08 de novembro de 2021 remitiuse á LNFP.

Informe de procedementos acordados de Débedas con Clubes ao 30 de xuño de 2021,

Informe de procedementos acordados de Débedas con Empregados ao 30 de xuño de 2021,

Informe de procedementos acordados de Débedas coas Administracións Públicas ao 30 de xuño de 2021,

Informe de procedementos acordados de Cuantificación do Efecto do COVID-19 na tempada 2020/2021,

Informe de procedementos acordados do Indicador do Punto de Equilibrio ao 30 de xuño de 2021,
Informe de procedementos acordados de Gastos Asociados ao Primeiro Persoal ao 30 de xuño de 2021,
Informe de procedementos acordados da cociente de Débeda Neta en relación cos ingresos relevantes ao 30 de xuño de 2021,
Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN23 (Anexo VI) ao 30 de xuño de 2021,
Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN23 (Anexo VI) da tempada 2021/2021 ao peche do mercado de verán (21 de outubro de 2021),

Informe de procedementos acordados sobre recadación por despachos de billetes e abonos da tempada 2020/2021.
Modelo normalizado MN102 Ingresos por comercialización, patrocinio e publicidade para a tempada 2021/2022, visado polos auditores.


4

Punto de Equilibrio

Segundo defínese polo Regulamento de Control Económico da LNFP (diferenza entre Ingresos Relevantes e Gastos Relevantes nunha tempada) e os indicadores que o compoñen (Art 12 LNFP).

Ver Informe de procedimientos acordados del indicador punto de equilibrio de RCCelta a 30 de junio de 2021.Indicadores económico-financeiros

1

Indicador Autonomía Financeira

A continuación móstrase un gráfico da progresión deste indicador ao longo das tempadas (os últimos 5 anos).

2

Indicador Retribucións totais

da primeira plantilla/presuposto total do club.


4

Importe invertido en xogadores

da plantilla / Ingresos relevantes da última tempada.

Información sobre ingresos e gastos

1

Desglose dos Ingresos Relevantes (Anexo I.7 RLFP).

Detalle dos ingresos relevantes a 30/06/2021. Correspondese co desglose reflexado no apartado A do Cálculo do Punto de Equilibrio.

2

Detalle dos Gastos Relevantes (Anexo I.8 RLFP).

Detalle dos gastos relevantes a 30/06/2021. Correspondese co detalle reflexado no apartado B do Cálculo d0 Punto de Equilibrio.

3

Detalle dos Gastos Asociados a primeira plantilla (art. 12 RLFP)

A continuación móstrase un gráfico do cociente de gastos asociados a primeira plantilla.

Ver o informe de Procedementos Acordados do indicador gastos asociados a primeira plantilla ao 30 de xuño de 2021.


6. Convenios e contratos con administracións públicas

Listado de convenios e contratos

Ingresos por dereitos audiovisuais:

 • Con data 01 de setembro de 2020 suscríbese un acordo de cesión con Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A  (CRTVG) de 2 partidos amigables que se disputan en pretemporada. O importe do devandito acordo ascende a 15.000€.
 • Con data 16 de outubro de 2020 suscríbese un contrato de cesión en exclusiva con CRTVG dos dereitos de partidos da tempada 2020/2021 do Celta B no campionato nacional de LaLiga de 2ª división B. O importe do devandito contrato depende das fases ás que acceda e da cota de pantalla, ascendendo os ingresos a 74.000€.

Ingresos por publicidade e comercializacion:

 • Con data 17 de xuño de 2020 suscríbese un contrato de patrocinio coa Fundación Deporte Galego co obxetivo principal de patrocinar os equipos galegos de alta competición, concretamente o Celta B. O importe do devandito contrato ascende a 21.208,20€.

Convenios con entidades publicas ou baixo control publico:

 • Concesion administrativa das Instalacións Municipais correspondentes ó Estadio Abanca Balaidos, Barreiro e a Cidade Deportiva de A Madroa, suscrito con data 30 de xaneiro de 2009 pola que se ceden as anteriores instalacións ata o 16 de maio de 2034.

7. Subvenciones e axudas públicas

A sociedade, na tempada 2020/2021, tramitou subvencións de explotación por importe de 1.011.066,05 euros, obtendo un importe de 585.405,45 euros, sendo o detalle:

 • 364.708,27 euros dunha subvención da Real Federación Españoa de Futbol relativa ao programa de canteira con valores,
 • 181.087,60 euros de subvencións de LaLiga en concepto de axuda ao mantemento correctivo/evolutivo, asi como ao mantemento preventivo nas instalacións deportivas,
 • 35.108,63 euros de subvencións INEGA (organismo dependente da Xunta de Galicia) para a adecuación da iluminación do estadio Abanca Balaidos, e
 • 4.500,95 euros dunha subvención da Xunta de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas.

RC Celta recibiu unha axuda para a realización de proxectos de enerxías renovables térmicas, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014/2020, referido a unha bomba de calor para a Cidade Deportiva Afouteza, sendo o importe do investimento de 74.186,04 euros e o importe da axuda concedida de 28.318,18 euros.

8. Patrocinadores y provedores

Proveedores/acreedores más relevantes

Sen ter en consideración a adquisición de xogadores (entidades deportivas e axencias de intermediación), a relación dos cinco provedores/acredores mais relevantes da sociedade, ao longo da tempada 2020/2021, son:

san-jose-constructora

9. Política de calidade

A importancia da calidade

O Grupo RC Celta consciente da importancia da calidade á hora de satisfacer as necesidades dos seus usuarios e outras partes interesadas, dispón aprobar unha Política de Calidade que alcanza aos servizos de Xestión das instalacións e a seguridade para todas as actividades, así como o adecuado mantemento e conservación destas; no marco dun Sistema de Xestión da Calidade efectivo e eficiente.

As directrices xerais

 • Lograr o recoñecemento da sociedade no ámbito futbolístico nacional na actividade de mantemento e conservación de instalacións e xestión da seguridade física.
 • Ser un referente no sector, a nivel nacional, en Mantemento e Conservación de instalacións, así como na Xestión de Seguridade.
 • Lograr plena satisfacción dos nosos clientes, proporcionándolles servizos e produtos acordes cos requisitos, necesidades, expectativas e especificacións establecidas.
 • Lograr a plena satisfacción do persoal da organización conseguindo as condicións de traballo idóneas para o desenvolvemento da actividade.
 • Implantación da mellora continua como norma de conduta.
 • Dotar de medios e recursos necesarios para o seu logo.
 • Superar as expectativas dos clientes en relación ao servizo e produto solicitado.

10. Beneficios fiscais de colaborar coa Fundación


Donativos, donacións e aportacións deducibles

Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): os contribuíntes do
IRPF terán dereito a deducir da cota íntegra do seu IRPF o resultado de aplicar ao conxunto de donativos, doazóns e achegas con dereito a dedución (base dedución). See the following document for further information.

Outras páxinas do Grupo RC Celta

Quenes somos

O Grupo RC Celta caracterízase pola especialización nos negocios que desenvolve, construíndo relacións de confianza baseadas na experiencia e na excelencia…
Coñece ao Grupo RC Celta

Certificados

No Grupo RC Celta estamos plenamente convencidos da importancia que ten cumprir coas normativas vixentes en materia de calidade, medioambiente…

 

Ver Certificados

Recoñecementos

No Grupo RC Celta traballamos baixo o prisma da excelencia empresarial e nos últimos anos acumulamos importantes recoñecementos que poñen de manifesto nosa boa xestión.
Ver Recoñecementos