Imaxe xenérica de cabecera RC Celta

Grupo RC Celta

Información económica, orzamentaria e estatística

Información económica, orzamentaria e estatística

O Grupo RC Celta fai publica a súa información institucional, organizativa e de planificación, así como económica, orzamentaria e estatística e indicadores do índice de trasparencia INFUT 2019, co obxectivo de avanzar na nosa idea de transparencia e comunicación coa sociedade en xeral.

1. Cuentas anuais e informe de auditoría a 30 de xunio de 2019

Principais magnitudes

Durante a tempada 2018/19 a sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D. continuou traballando duramente na súa área económica e financeira coa intención de manter a tendencia das pasadas tempadas tal e como se pode observar nas súas principais magnitudes.

Resultados
+21

Millóns de euros de resultado neto positivo

Patrimonio neto
+90

Millóns de euros de patrimonio neto

Inversións
+116

Millóns de euros nos últimos 5 anos

Ingresos
+105

Millóns de euros de ingresos totais


2. Liquidación do Orzamento da tempada 2018/19

Durante a tempada 2018/19 a sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D. continuou traballando duramente na súa área económica e financeira coa intención de manter a tendencia das pasadas tempadas tal e como se pode observar nas súas principais magnitudes.

LiquidaciónPresupuesto18-19

3. Estados Financieiros Intermedios a 31 de decembro de 2018

Informe de revisión

Os datos amosados comprenden a fecha ata o 31 de decembro de 2018

Activo total
153.406

Miles €

Patrimonio neto total
85.289

Miles €

Resultado
15.610

Miles €

Ingresos totais
62.281

Miles €


4. Presuposto da tempada 2019/20

Os números da seguinte campaña

Importe neto
61

Millones de euros

Amortización de inmobilizado
+22

Millóns de euros

Resultados por traspaso de xogadores
+23

Millóns de euros

Gastos de persoal
+45

Millóns de euros

Outros gastos de explotación
+13

Millóns de euros


5. Outros indicadores da tempada 2018/19

Información contable

1

Data de depósito no Rexistro Mercantil das últimas Contas Anuais.

As contas anuais da tempada 2018/19 depositáronse no Rexistro Mercantil de Pontevedra con data 26 de decembro de 2019.


2

Data de entrega ao Consello Superior de Deportes (CSD) das últimas Contas Anuais.

As contas anuais da tempada 2018/19 foron entregadas ao Consello Superior de Deportes o 22 de novembro de 2019.


3

Data de envío á LNFP das Contas Anuais e restante información económico-financeira de obrigado envío. Palabras desconocidas Copiar

Con data 28 de novembro de 2019 remitiuse á LNFP.

Informe de procedementos acordados do Indicador do Punto de Equilibrio,
Informe de procedementos acordados de Gastos Asociados ao Primeiro Persoal,
Informe de procedementos acordados da cociente de Débeda Neta en relación cos ingresos relevantes,
Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN23 (Anexo VI) ao 30 de xuño de 2019,
Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN23 (Anexo VI) ao 15 de novembro de 2019,
Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN102 Ingresos por publicidade para a tempada 2019/20,
Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN12 Resultados derivados das operacións de transferencia de dereitos federativos entre o 01/07/2019 e 31/07/2019,
Informe de procedementos acordados sobre recadación por despachos de billetes e abonos da tempada 2018/19.


4

Punto de Equilibrio

Segundo defínese polo Regulamento de Control Económico da LNFP (diferenza entre Ingresos Relevantes e Gastos Relevantes nunha tempada) e os indicadores que o compoñen (Art 12 LNFP).

Ver Informe de procedimientos acordados del indicador punto de equilibrio de RCCelta a 30 de junio de 2019.

punto_de_equilibrio_es


Indicadores económico-financeiros

1

Indicador Autonomía Financeira

A continuación móstrase un gráfico da progresión deste indicador ao longo das tempadas (os últimos 5 anos).
autonomia_financiera_es

2

Indicador Retribucións totais

da primeira plantilla/presuposto total do club.
limite_primera_plantilla_es


4

Importe invertido en xogadores

da plantilla / Ingresos relevantes da última tempada.
importe_invertido_primera_plantilla_es

Información sobre ingresos e gastos

1

Desglose dos Ingresos Relevantes (Anexo I.7 RLFP).

Detalle dos ingresos relevantes a 30/06/2019. Correspondese co desglose reflexado no apartado A do Cálculo do Punto de Equilibrio.

2

Detalle dos Gastos Relevantes (Anexo I.8 RLFP).

Detalle dos gastos relevantes a 30/06/2019. Correspondese co detalle reflexado no apartado B do Cálculo d0 Punto de Equilibrio.

3

Detalle dos Gastos Asociados a primeira plantilla (art. 12 RLFP)

A continuación móstrase un gráfico do cociente de gastos asociados a primeira plantilla.

Ver o informe de Procedementos Acordados do indicador gastos asociados a primeira plantilla.

ratio_primera_plantilla_es

Datos sobre endeudamento

1

Endeudamento do RC Celta (CECSD-IV):

Informe de procedementos acordados do indicador ratio deuda neta en relación cos Ingresos relevantes a 30/06/2019.
Informe de Procedementos Acordados do Indicador Ratio Deuda Neta en relación cos Ingresos Relevantes a 31/12/2018 Facilitase o detalle en Deudas del Club/Ingresos relevantes (art 12 LNFP) e  facilitase maior detalle nas Contas Anuais.

2

Debedas coas administracións públicas (Art 18 RLFP).


3

Debedas e créditos co persoal deportivo (Art. 17 RLFP).

6. Convenios e contratos con administracións públicas

Listado de convenios e contratos

Con data 22 de outubro de 2019 subscríbese un contrato de patrocinio coa Fundación Deporte  Galego, co obxecto principal de promover a prevención e sensibilización fronte á violencia de xénero en espazos deportivos por importe de 60.000 euros.
Con data 17 de xullo de 2019 subscríbese un contrato de cesión en exclusiva con Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., dos dereitos dos partidos da Tempada 2019/20 do Celta  B no campionato nacional de Liga de Segunda División  B, incluídos os partidos de fase de permanencia e na fase de ascenso. O importe do devandito contrato ascende a 60.000 euros, no caso de quedar entre os oito primeiros equipos clasificados incrementarase a cantidade en 3.000 euros. Se se disposta a fase de ascenso a segunda división A incrementásese a cantidade en 7.000 euros.

Con data 08 de agosto de 2019 subscríbese un acordo de cesión con Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., dos partidos correspondentes a  XXIV edición do Memorial  Quinocho. O importe do devandito acordo ascende a 10.000 euros.
RC Celta ten subscritos os seguintes convenios con entidades públicas ou baixo control público:

 • Concesión administrativa das Instalacións Municipais correspondentes ao Estadio de Abanca Balaídos, Barreiro e á Cidade Deportiva da Madroa, subscrito con data 30 de xaneiro de 2009 polo cal se ceden as anteriores instalacións ata o día 16 de maio de 2034.

7. Subvenciones e axudas públicas

 • RC Celta recibiu uhna axuda para a realización de proyectos de aforro e eficiencia enerxética no sector servicios, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, referido a sustitución de iluminación no Estadio Abanca Balaidos, sendo o importe da inversión de 542.551,50 euros e o importe da axuda concedida de 44.865,86 euros.
 • RC Celta recibiu unha subvención concedida pola Xunta de Galicia, na tempada 2018/19, por importe de 6.101,68 euros.
 • RC Celta non recibiu subvenciones de entidades públicas na tempada 2017/18.
 • RC Celta recibiu unha subvención concedida pola Secretaria Xeral para o Deporte, na tempada 2016/17, por importe de 5.531,14 euros

8. Patrocinadores y provedores

Proveedores/acreedores más relevantes

A relación dos seis provedores/acredores mais relevantes son:

Logotipo Adidas
ACS España Servicios de Charter Aereo logotipo
san-jose-constructora
Logotipo Viajes Abramar
MOLCAWORLD-COLOR
prosegur-logo

9. Política de calidade

A importancia da calidade

O Grupo RC Celta consciente da importancia da calidade á hora de satisfacer as necesidades dos seus usuarios e outras partes interesadas, dispón aprobar unha Política de Calidade que alcanza aos servizos de Xestión das instalacións e a seguridade para todas as actividades, así como o adecuado mantemento e conservación destas; no marco dun Sistema de Xestión da Calidade efectivo e eficiente.

As directrices xerais

 • Lograr o recoñecemento da sociedade no ámbito futbolístico nacional na actividade de mantemento e conservación de instalacións e xestión da seguridade física.
 • Ser un referente no sector, a nivel nacional, en Mantemento e Conservación de instalacións, así como na Xestión de Seguridade.
 • Lograr plena satisfacción dos nosos clientes, proporcionándolles servizos e produtos acordes cos requisitos, necesidades, expectativas e especificacións establecidas.
 • Lograr a plena satisfacción do persoal da organización conseguindo as condicións de traballo idóneas para o desenvolvemento da actividade.
 • Implantación da mellora continua como norma de conduta.
 • Dotar de medios e recursos necesarios para o seu logo.
 • Superar as expectativas dos clientes en relación ao servizo e produto solicitado.

10. Beneficios fiscais de colaborar coa Fundación


Donativos, donacións e aportacións deducibles

Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): os contribuíntes do
IRPF terán dereito a deducir da cota íntegra do seu IRPF o resultado de aplicar ao conxunto de donativos, doazóns e achegas con dereito a dedución (base dedución). See the following document for further information.

Outras páxinas do Grupo RC Celta

Quenes somos

O Grupo RC Celta caracterízase pola especialización nos negocios que desenvolve, construíndo relacións de confianza baseadas na experiencia e na excelencia…
Coñece ao Grupo RC Celta

Certificados

No Grupo RC Celta estamos plenamente convencidos da importancia que ten cumprir coas normativas vixentes en materia de calidade, medioambiente…
Ver Certificados

Recoñecementos

No Grupo RC Celta traballamos baixo o prisma da excelencia empresarial e nos últimos anos acumulamos importantes recoñecementos que poñen de manifesto nosa boa xestión.
Ver Recoñecementos