Imágen genérica de cabecera RC Celta

Comprometidos co Medio Ambiente

A Dirección do Grupo RC Celta consciente da importancia da calidade e o medio ambiente á hora de satisfacer as necesidades e expectativas dos seus socios, clientes, usuarios e outras partes interesadas ha incluído na súa estratexia empresarial devanditos requisitos, abordando a implantación dun sistema de xestión de calidade e medio ambiente nos seus centros de traballo, eficaz e adecuado ás necesidades e expectativas das partes interesadas, logrando a plena satisfacción de todas as partes interesadas, a protección do medio ambiente, a prevención da contaminación e a mellora na prestación do servizo.

1. Política de Calidade, Medio Ambiente e Prevención

O alcance da nosa política medioambiental

A Dirección comprométese á mellora continua do sistema de xestión e as actividades e servizos prestados, a protección do medio ambiente, incluída a prevención da contaminación, e o cumprimento dos requisitos de aplicación incluíndo as normas ou lexislación vixente, así como soster e incrementar a satisfacción das partes interesadas.

Calidade

A xestión da seguridade e a xestión, conservación e mantemento das instalacións deportivas e sede social.

Medio Ambiente e prevención de riscos laborais

A participación en competicións deportivas de carácter profesional da modalidade deportiva de futbol, a promoción do deporte base e desenvolvemento de actividades deportivas de xogo regulamentario e asociadas cos equipos deportivos, as actividades asociadas á dinamización e disciplina do club, restauración e cafetería, residencia xuvenil, clínica deportiva, tenda física e online, xestión de eventos e actos deportivos e actividades administrativas

Directrices xerais

A Dirección comprométese á mellora continua do sistema de xestión e as actividades e servizos prestados, a eliminar os perigos e reducir os riscos para a seguridade e saúde, á protección do medio ambiente incluída a prevención da contaminación, e ao cumprimento dos requisitos de aplicación incluíndo as normas ou lexislación vixente, así como soster e incrementar a satisfacción das partes interesadas.

 

As directrices xerais que establece para garantir o devandito compromiso son as seguintes:

 • Asumir a responsabilidade e rendición de contas coa eficacia do sistema.
 • Aliñar os obxectivos de mellora establecidos coa estratexia do Grupo RC CELTA, o seu contexto e os procesos de negocio.
 • Proporcionar os recursos necesarios para a xestión e mellora continua.
 • Lograr o recoñecemento da sociedade no ámbito futbolístico nacional sendo un referente no sector.
 • Lograr a plena satisfacción dos clientes e usuarios proporcionándolles servizos acordes cos requisitos, necesidades, expectativas e especificacións establecidas.
 • Lograr a plena satisfacción do persoal da organización e persoal que actúe no seu nome conseguindo as condicións de traballo idóneas para o desenvolvemento da actividade.
 • Cumprir con todos os requisitos legais e regulamentarios aplicables, así como os requisitos que o Grupo RCCelta subscriba.
 • Implantar, desenvolver, manter e velar pola mellora continua da eficacia do noso sistema de xestión da calidade e medioambiente, para obter o recoñecemento dos clientes, usuarios e partes interesadas e a mellora continua
 • Protexer o medio ambiente e reducir os impactos ambientais que as actividades e servizos prestados poidan causar ao medio ambiente, traballando na prevención, a redución e eliminación de calquera tipo de contaminación, así como na minimización a produción de residuos e consumos.
 • Comunicar a todos nuestros socios, usuarios, proveedores, subcontratas, contratas y a la sociedad en general, de nuestras actuaciones en materia de mejora.
 • Integrar aos nosos provedores e subcontratistas no compromiso da calidade e o respecto polo medio ambiente.
 • A disposición de persoas cualificadas para as funcións que desempeñan, garantindo a formación ao persoal do Grupo RC CELTA nos temas que poidan mellorar o seu servizo ao cliente.

A innovación, o traballo en equipo, a orientación ao cliente, escóitaa activa, a protección do medio ambiente son os valores nos que nos baseamos para a prestación e mellorar dos nosos servizos.

A política de calidade e medioambiente será comunicada formalmente a todos os grupos de interese e será obxecto de revisión anual para asegurar a súa adecuación ao propósito, contexto e estratexia do Servizo.

Para a consecución dos nosos obxectivos é fundamental a colaboración de todo o persoal do Grupo RC Celta que contará en todo momento co apoio da Dirección. A Dirección comprométese a desenvolver as directrices que en materia de calidade e medioambiente que se fixan nesta Política e que así mesmo nos proporcionan un marco de referencia para establecer e revisar os obxectivos de calidade e medio ambiente.

2. Informe de Desempeño Ambiental

O Grupo RC Celta está conformado por

O Grupo RC Celta dedícase ao desenvolvemento de negocios vinculados ao mundo do futbol, cuxa actividade se centra na participación en competicións de carácter deportivo, en promover o deporte basee e en xeral, outros negocios vinculados ao mundo do futbol (como son as tendas de venda polo miúdo de produtos vinculados ao deporte e artigos multimarca).

Ademais, o Grupo desenvolve outras actividades a través de negocios non relacionados co mundo deportivo, como é o caso do ámbito sanitario a través da clínica médica ou o ámbito da educación a través de cursos de formación e capacitación en valores sociais. Realiza tamén actividade como patrocinador do deporte en xeral, arrendatario de espazos para eventos e explotación compartida de negocios de restauración.

O Grupo RC Celta quere liderar o recoñecemento na xestión ambiental e o compromiso coa mellora continua, minimizando os consumos e residuos xerados nas actividades e servizos levados a cabo nos seus centros de traballo con maior impacto ambiental e propiciando o uso de materiais reutilizables e reciclables. Para iso, no ano 2020 procedeu a implantar un Sistema de Xestión Ambiental en base á norma UNE EN- ISO 14001 para a totalidade dos seus centros:

A Sede

Instalacións de A Madroa

Estadio de Abanca Balaídos

Campo de Barreiro

Integrando no seu plan estratéxico o seu compromiso ambiental co cumprimento das disposicións legais de aplicación, a prevención da contaminación e a mellora continua.

O obxecto do presente informe é facilitar ás nosas partes interesadas información relativa a noso desempeño ambiental, fomentando a súa participación activa na mellora continua directamente nos centros de traballo do Grupo ou a través da canle “ Escoitamos” e esperar delas a súa participación e compromiso.

Coa implantación do Sistema de Xestión Ambiental desexamos demostrar o noso respecto co entorno no que desenvolvemos as nosas actividades e servizos, minimizando o impacto asociado ás mesmas mediante un rigoroso control dos nosos aspectos desde unha perspectiva do ciclo de vida e o permanente impulso da mellora continua do noso comportamento ambiental. Para iso, habemos:

 • Definido, implantado e posto ao dispor de todas as partes interesadas (páxina web e instalacións) nosa Política de Calidade e Medio Ambiente onde se reflicte o compromiso da Dirección e de toda a Organización coa protección do medio ambiente e a prevención da contaminación.
  Establecidos os nosos obxectivos de mellora ambiental a tres anos no marco da nosa política, obxectivos aliñados co propósito do Grupo, as necesidades e expectativas das partes interesadas e os aspectos ambientais cun maior impacto ambiental.
  Identificado todos os aspectos ambientais asociados ás actividades e servizos prestados, tanto os asociados á nosa Organización como aos nosos provedores e colaboradores e os usuarios dos nosos servizos.
  Establecido medidas de control operacional para o persoal e os provedores/colaboradores e arrendatarios que desempeñen a súa actividade nos nosos centros para minimizar os impactos ambientais asociados aos aspectos ambientais máis significativos.
  Definido accións de mellora ambiental relacionadas co noso contexto, as necesidades e expectativas das partes interesadas e os aspectos ambientais, priorizando as mesmas segundo estratexia e capacidade do Grupo. De forma que a nosa prioridade é a minimización do consumo enerxético xerado na actividade deportiva, a redución na xeración de residuos de papel e cartón e envases plásticos en todas as nosas actividades e a difusión e sensibilización a todas as partes interesadas das diferentes accións de mellora levadas a cabo polo Grupo segundo directrices e recomendacións LaLiga e a mellora do seu comportamento ambiental, desenvolvendo accións específicas como:
  A instalación de fontes de auga en Sede Central, Balaidos e A Madroa.
  O obsequio a cda empregado do Grupo RCCelta cunha botella de aceiro inoxidable personalizada e indicacións comportamento ambiental.
  A ampliación do contrato de adhesión con Ecoembes para a xestión de residuos de papel e cartón e envases plásticos a Campo Barreiro.
  A eliminación de facturas/albarás de provedores en soporte papel.
  O cambio de luminarias por leds en Balaidos.
  Inclusión de suxerencias/comentarios ambientais na canle Escoitamos.
  Habilitar na nosa páxina web unha área ambiental para difundir a nosa política, obxectivos e accións de mellora, incluíndo recomendacións ás partes interesadas e información sobe noso desempeño ambiental.
  Doazón de material deportivo e mobiliario a outros Club/Equipos Deportivos.
  Comunicamos a todos os nosos provedores o noso compromiso ambiental e solicitamos a súa aceptación para manter as relacións contractuais e a adhesión ás boas prácticas ambientais.
  Definimos requisitos xerais e específicos para a adquisición de produtos e servizos a nivel Grupo e requirido a súa implantación polos nosos arrendatarios.
  Difundimos recomendacións e indicacións aos nosos usuarios para minimizar o impacto ambiental das súas actividades fóra das nosas instalacións.
  Identificamos e avaliamos o cumprimento de todos os requisitos legais de aplicación e emprendido todas as accións necesarias para asegurar o seu cumprimento.
  Identificamos as situacións de emerxencia ambiental, definido medidas preventivas e de actuación en caso de ocorrencia e definimos como avaliar a súa eficacia; difundindo ditas accións entre o noso persoal, provedores/colaboradores e arrendatarios.
  Definimos indicadores ambientais para avaliar noso desempeño ambiental e o comportamento dos nosos aspectos ambientais, resultados que publicaremos á finalización da tempada.

3. Proveedores e arrendatarios

Requisitos ambientais

Toda empresa/particular debe establecer requisitos ambientais nas súas compras e contratacións. Inclúense na presente Guía os requisitos establecidos polo Grupo RC Celta para a adquisición dos seus produtos e servizos, incluídos os seus arrendatarios.

Na medida dos posible, recoméndase incluír devanditos requisitos nas compras e contratacións de toda parte interesado.


Requsitos de compras e contratacións

1

Cero papel administrativos

como requisito indispensable
3

Adhesión de todos os proveedores

ao manual de boas prácticas ambientais do RC Celta.
5

Priorizar a compra

de produtos de material reciclado, reciclable, biodegradables e que xeren os mínimos residuos.
7

En igualdade de condicións

técnicas e económicas priorizarase a compra de provedores con certificación ambiental.
2

Adhesión dos requisitos ambientais

de todos os provedores do RC CELTA.
4

Priorizar

a compra de productos de cercanía
6

Comprar evitando o exceso

de envoltorios e envases dun tamaño que permita reducir a producción de residuos de envases.

4. Recomendacións para usuarios e clientes

Guía de boas prácticas

Actualmente, todos estamos preocupados por asegurar a sustentabilidade ás xeracións futuras. O Grupo RC Celta está comprometido coa xestión ambiental e a mellora continua, e quere implantar accións que aseguren dita sustentabilidade e minimice o impacto ambiental das súas actividades e servizos durante todo o ciclo de vida.

Para iso, é moi importante a participación de todos os seus clientes/usuario, tanto nas instalacións do Grupo como fóra delas, indicámosche no presente documento prácticas ambientais que debes aplicar nas nosas instalacións e que podes aplicar na túa día a día, prácticas que nos axudarán a todos para garantir un mundo máis sostible.

Recicla os teus medicamentos

cartel-clínica

5. Iniciativas realizadas polo Grupo RC Celta

Colaboración Ecoembes

O 4 de febreiro de 2019, o Grupo RC Celta formalizaba a súa alianza con Ecoembes a través da Fundación Celta, para promover os valores da reciclaxe e a sustentabilidade no medioambiente entre os seus canteiráns e afeccionados.

Ademais, coa colocación de contedores no estadio, incentivouse a reciclaxe de envases lixeiros no estadio Abanca Balaídos – chegando a 1.886 toneladas de residuos reciclados nestes contedores.

Máis aló do estadio, tamén se promoveron estes contedores de reciclaxe de residuos en todas as súas instalacións, coa Sede e A Madroa.

Para medir o rendemento desta iniciativa, estableceuse unha métrica denominada “Taxa de xeración de residuos” – cuxo valor establece cantos residuos depositáronse nos contedores amarelos en proporción ao aforo total de todos os partidos xogados no Estadio Abanca Balaidos. O resultado da tempada 19-20 foi de 2.000 gramos reciclados por persoa. Rubén Blanco, protagonista da campaña de reciclaxe.

Donación asientos - Reforma Rio

Unha vez finalizada a reforma da bancada de Río en xuño 2019, o Grupo RC Celta optou por doar as butacas antigas a varios clubs para a súa reutilización.

Esta iniciativa baseouse fundamentalmente en axudar a clubs máis modestos para que puidesen reformar as súas instalacións e evitar a xeración de máis residuos plásticos.

As máis de 3.700 butacas doadas foron a parar a numerosas entidades deportivas de Galicia, pero tamén en todo o ámbito nacional. De feito, o caso máis soado foi o de Ou.D. Alhama, un humilde club de fútbol aragonés que se trasladou a Vigo para recoller estas butacas e reformar as súas instalacións deportivas sen custo.

#CEROPLÁSTICOS

Co obxectivo de reducir o consumo de plástico en todas as súas instalacións, o Grupo RC Celta instalou o 1 de febreiro de 2020 fontes de auga para todos os seus empregados – incentivando a redución de consumo de botellos de auga de 33 cl envasadas.

Ademais, para evitar o uso de vasos de plástico entregáronse a todos os empregados termos reutilizables personalizados, adaptados a estas fontes.

Calculouse que o consumo total anual nas instalacións da Sede era dunhas 18.725 botellas de auga envasadas de 33 cl. Tras poñer en funcionamento as fontes, conseguiuse recortar o consumo de 6.240 unidades de botellas de auga de 33 cl a xuño de 2020

Outras páxinas do Grupo RC Celta

Quenes somos

Grupo RC Celta caracterízase por a especialización nos negocios que desenvolve, construíndo relacións de confianza baseadas na experiencia e na excelencia…
Coñece o Grupo RC Celta

Certificados

En o Grupo RC Celta estamos plenamente convencidos da importancia que ten cumprir coas normativas vixentes en materia de calidade, medioambiente…

 

 

Ver Certificados

Recoñecementos

No Grupo RC Celta traballamos baixo o prisma de a excelencia empresarial e nos últimos anos acumulamos importantes recoñecementos que poñen de manifesto nosa boa xestión.
Ver Recoñecementos